Yleinen

Parantaavatko potilassiirtimet hoitotyön ergonomiaa?

Hoitotyö on paitsi psyykkisesti myös fyysisesti hyvin vaativaa työtä. Erilaiset hoitotyön ammattilaiset joutuvat päivittäin työssään muun muassa siirtelemään potilaita paikasta toiseen tai auttamaan heitä vaihtamaan asentoaan sängyssä. Tämä työ on tärkeää ja potilaiden viihtyvyyden ja inhimillisyyden kannalta välttämätöntä työtä. Hoitotyöntekijöille voi kuitenkin koitua tästä työhön kuuluvasta osa-alueesta haittaa – työergonomia voi kärsiä. Työn ergonomian jättäminen retuperälle voi aiheuttaa ikäviä seurauksia välillisesti koko yhteiskunnalle, mutta suurimmat haittaavat seuraukset sillä on yksittäiselle hoitotyöntekijälle.

Huonon työergonomian riskit hoitotyöntekijälle

Huono työergonomia voi pitkällä aikavälillä kostautua hoitotyöntekijälle esimerkiksi erilaisina kiputiloina tai lihasten jumiin menemisellä. Pitkällä juoksulla nämä esimerkiksi yksittäisissä nostotapahtumissa tapahtuneet toistuvat virheet voivat hoitamattomina johtaa jopa työkyvyn alentumiseen tai menettämiseen. Tämä voi puolestaan johtaa esimerkiksi taloudellisiin vaikeuksiin. Hyvän ergonomian merkitystä ei siis koskaan tule vähätellä, sillä ergonomia vaikuttaa laajasti myös muihin elämän osa-alueisiin.

Hoitotyön riskit työergonomialle

Työergonomia on hoitotyön ammattilaisten kohdalla koetuksella etenkin potilaan liikutteluun liittyvissä työtehtävissä. Perinteisesti Suomessa käytetty tapa liikuttaa potilasta on hoitajan tai hoitajien tekemä kainaloiden alta nostaminen. Hoitajien näkökulmasta tämä on hyvin kuormittava ja voimaa vaativa nostotapa, joka ei ole eduksi edes potilaalle. Erityisen kuormittavaa tämä on silloin, kun kyseessä on painava potilas tai potilas, joka ei itse kykene syystä tai toisesta osallistumaan nostoon millään tavalla.

Hoitotyö
Hoitotyö voi olla fyysisesti raskasta

Ylipäätään hoitotyöntekijöiden tulisikin pyrkiä välttämään käsillä tehtäviä nostoja, joissa vaaditaan paljon voimaa. Omaan nostoasentoon ja ylipäätään työskentelyasentoon tulisi myös kiinnittää erityistä huomiota etenkin nostojen ja liikuttelujen aikana.

Potilassiirtimistä apua työergonomiaan

Hoitotyön ergonomiaa voidaan koittaa parantaa erilaisten potilassiirtimien avulla. Potilassiirtimiä on tarjolla laaja kirjo ja kaikki niistä eivät sovellu kaikkiin tilanteisiin tai tehtäviin. Potilassiirrinten käyttöäkään ei siis pidä pitää itseisarvona, vaan niiden tehtävänä on aidosti auttaa niin potilasta kuin hoitajaakin siirtotapahtuman aikana. Hyväkään siirrin ei väärin käytettynä tuo juuri hyötyä. Työskentelyasentoon ja voimankäyttöön tulee myös potilassiirtimien käytön yhteydessä kiinnittää erityistä huomiota.

Potilassiirtimien kirjo

Potilassiirtimiä on saatavilla paljon erilaisia. Yhdenlaisia potilassiirtimiä ovat esimerkiksi niin kutsutut potilasnostimet. Nämä nostimet voidaan vielä jakaa niiden ominaisuuksien mukaan erilaisiin nostin tyyppeihin. Jotkut nostimet toimivat esimerkiksi katosta käsin, jotkut ovat lattialla liikuteltavia. Näissä molemmissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Potilassiirtimet maksavat myös usein jonkin verran, joten niiden hankkimista kannattaa harkita tarkoin. Jos potilassiirtimen hankinta tuntuu tarpeelliselta, ei hankintaa kuitenkaan myöskään kannata lykätä. Oikein käytettynä laadukas potilassiirrin voi parantaa sekä hoitajan että potilaan elämänlaatua tuntuvasti. Keskeisessä asemassa on henkilökunnan kouluttaminen potilassiirtimien käyttöön.

Vaihtoehto potilassiirtimille

Varsinaisten potilassiirtimen lisäksi kannattaa kuitenkin miettiä myös edullisempien pienoisapuvälineiden hankintaa. Joskus pelkästään nämä välineet voivat riittää varsinaisten siirrinten sijasta ja näin säästää rahaa ja ohjata potilasta aktiivisempaan suuntaan. Monesti potilassiirrinten vaarana voikin olla potilaan passivoituminen. Kun potilassiirrin hoitaa kaiken liikkumiseen liittyvän, potilas voi menettää esimerkiksi käsivoimiaan entisestään.

Sairaalasänky
Modernit sängyt auttavat sairaanhoitajan työtä

Pienoisapuvälineisiin lukeutuvat esimerkiksi erilaiset tukea antavat kahvat ja tuet, joiden tarkoitus on tehdä potilaan omatoiminen liikkuminen helpommaksi. Monesti esimerkiksi vanhat ihmiset voivat liikkua huomattavasti tehokkaammin, jos saavat tukea jostakin. Esimerkiksi vessanpöntöltä nouseminen voi ilman tukikahvoja olla mahdotonta, mutta tukikahvojen kanssa onnistua helpostikin. Pienoisapuvälineisiin kuuluvat esimerkiksi myös liukuesteet. Sängystä ylös nouseminen on huomattavasti helpompaa, jos sukat eivät luista liukkaalla lattialla. Liukuesteiden avulla voidaan ehkäistä vahinkoja ja myös rohkaista potilaita liikkumaan minimoimalla liukastumisen riskit.

Potilassiirtimistä saatavat hyödyt ovat siis aina riippuvaisia paitsi niiden sopivuudesta kyseiseen tapahtumaan kuin siitä, miten niitä osataan hoitohenkilökunnan puolelta hyödyntää.